Wat bij ziekte?

WAT ALS JOUW KIND ZIEK WERD ?


Jouw kind werd thuis ziek en kan niet naar school komen:

Verwittig het secretariaat telefonisch vóór 9 u ’s morgens. Bezorg het afwezigheidsattest op de eerste dag terug op school aan de leraar.

Voor leerplichtige kinderen uit de lagere school:

 • Medisch attest verplicht: méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziekte voor lagere schoolkinderen

 • Briefje van de ouders (max. 4 keer/schooljaar) : minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek -ook al is dit maar een halve dag.

 • Is je kind chronisch ziek, dan neem je contact op met de school en het CLB.

 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Voor leerplichtige kinderen vanaf 5 jaar: Briefje van de ouders of medisch attest.


Jouw kind mag terug naar school maar moet nog medicatie nemen:

 • In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

 • Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Indien dit toch nodig moest, zijn zoeken we samen met de ouders naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.Ziekte / ongeval op school

Indien een kind op school ziek wordt of er deed zich een ongeval voor, zal de school (in volgorde) volgende stappen ondernemen:

 • Eerste hulp

 • Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.

  • Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school de huisarts om hulp verzoeken.

  • Kleine verwondingen kunnen via eerste zorgen zelf verstrekt worden. Indien nodig worden de ouders gecontacteerd met de vraag het kind af te halen. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, worden andere personen (vermeld op de inlichtingenfiche bij ‘Noodnummers’ ) gecontacteerd met de vraag het kind af te halen.

 • Ziekenhuis

 • Op de weg van en naar school kan eenieder die hulp verstrekt beroep doen op een dokter of de 100-dienst.

 • Dokter

 • Als er zich tijdens de lesuren iets voordoet, beslissen de leerkrachten en/of directeur of de tussenkomst van een dokter gewenst is. De ouders worden hiervan altijd eerst verwittigd.

Schoolverzekering = IC Verzekeringen

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

 • tijdens de lessen

 • tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband)

 • op weg van en naar school (indien dit – binnen het normale tijdsbestek – de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is).

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële schade (uitgez. brillen). Wij raden daarom de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.

Procedure:

 • Bij eventuele tussenkomst van een dokter of ziekenhuis wordt er door de school steeds een “ongevalsaangifte” voor de verzekeringsmaatschappij opgemaakt. Dit document gaat mee naar huis, zodat de behandelende geneesheer het medisch gedeelte kan invullen.

 • Bezorg het formulier terug op school zodat wij dit kunnen doorsturen naar de verzekeraar.

 • Bewaar een bewijs van alle gemaakte kosten (dokter, apotheek,...), zodat je deze kan doorgeven aan de verzekering.Folder OZK.pdf