Opvolgen ontwikkeling

Leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van jouw kind volgen. Dit doen we onder andere door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleidende zorg.

Als jouw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden bij de inschrijving van jouw kind. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.

We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.

Breed evalueren en rapporteren

Wij werken met het leerplan ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven.


Dag na dag zien we onze kinderen groeien en ontwikkelen. Van groot belang is de feedback tijdens het leerproces. Om deze groei te begeleiden kiezen we voor vele vormen van permanente en brede evaluatie.


Daarom geven we informatie over:

- de sterktes en de werkpunten van jouw kind

- de geleverde inspanningen, nl. de inzet en de leermotivatie

- de leef- en werkhoudingen

- de resultaten van jouw kind, de groei in de loop van het jaar


• Kleuter

- Tijdens het schooljaar volgt de klasleraar jouw kind op door middel van observaties in de klas. Tijdens overlegmomenten met de titularis en de zorgcoördinator en indien nodig met het CLB, worden voor sommige leerlingen extra maatregelen genomen om het leren en ontwikkelen vlotter te laten verlopen.

- In oktober krijg je een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met de klasleraar om deze antwoorden te vergelijken met de ontwikkeling in de klas.

- Eind maart en op het eind van het schooljaar wordt de evolutie van jouw kind besproken.


• Lager

Voor de onderbouw organiseren we 3 contactmomenten waarop we de ontwikkeling van jouw kind bespreken.

- In oktober krijg je een kijkwijzer mee waarin een aantal vragen worden gesteld over de ontwikkeling van jouw kind thuis. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met de klasleraar om deze antwoorden te vergelijken met de ontwikkeling in de klas.

- In januari en in juni worden de 10 ontwikkelvelden met jou besproken aan de hand van een woordrapport. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van jouw kind in woorden uit te leggen in plaats van hierop punten te geven. Elk kind ontwikkelt nl. op zijn/haar eigen tempo en leervermogen. Van hieruit vertrekken we om doelgericht te differentiëren: ofwel zetten we een stap terug ofwel vooruit.

Voor de bovenbouw organiseren we 2 contactmomenten waarop we de ontwikkeling van jouw kind bespreken.

- Eind december en eind juni ontvang je een puntenrapport voor taal, wiskunde, wereldoriëntatie + een evaluatie van de andere leerdomeinen. Dit wordt door de titularis besproken met jou en jouw kind.

- Voor de herfst- en paasvakantie ontvang je een overzicht van de punten ‘dagelijks werk’.


Tijdens het schooljaar krijgen de kinderen steeds de tussentijdse (zelf)evaluaties mee naar huis. Zo kan je de evolutie van jouw kind ook thuis opvolgen. Mogen we vragen deze telkens te ondertekenen, zo weet de leraar dat je deze hebt gezien.


Wens je een extra gesprek tijdens het schooljaar, aarzel dan niet om de titularis te contacteren. Het kan ook zijn dat we jullie zelf contacteren om een extra gesprek in te plannen.