Welzijns-beleid

Maatregelen ter bescherming tegen COVID19

Alle updates zijn terug te vinden op onze homepage

WAT ALS JOUW KIND ZIEK WERD ?


Jouw kind werd thuis ziek en kan niet naar school komen:

Verwittig het secretariaat telefonisch vóór 9 u ’s morgens. Bezorg het afwezigheidsattest op de eerste dag terug op school aan de leraar.

Voor leerplichtige kinderen uit de lagere school:

 • Medisch attest verplicht: méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziekte voor lagere schoolkinderen

 • Briefje van de ouders (max. 4 keer/schooljaar) : minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek -ook al is dit maar een halve dag.

 • Is je kind chronisch ziek, dan neem je contact op met de school en het CLB.

 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Voor leerplichtige kinderen vanaf 5 jaar: Briefje van de ouders of medisch attest.


Jouw kind mag terug naar school maar moet nog medicatie nemen:

 • In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

 • Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Indien dit toch nodig moest, zijn zoeken we samen met de ouders naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.Ziekte / ongeval op school

Indien een kind op school ziek wordt of er deed zich een ongeval voor, zal de school (in volgorde) volgende stappen ondernemen:

 • Eerste hulp

 • Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.

  • Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school de huisarts om hulp verzoeken.

  • Kleine verwondingen kunnen via eerste zorgen zelf verstrekt worden. Indien nodig worden de ouders gecontacteerd met de vraag het kind af te halen. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, worden andere personen (vermeld op de inlichtingenfiche bij ‘Noodnummers’ ) gecontacteerd met de vraag het kind af te halen.

 • Ziekenhuis

 • Op de weg van en naar school kan eenieder die hulp verstrekt beroep doen op een dokter of de 100-dienst.

 • Dokter

 • Als er zich tijdens de lesuren iets voordoet, beslissen de leerkrachten en/of directeur of de tussenkomst van een dokter gewenst is. De ouders worden hiervan altijd eerst verwittigd.

Schoolverzekering

KBC Van Wambeke

Leopoldstraat 62

8580 Avelgem

056/64 48 53


De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

 • tijdens de lessen

 • tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband)

 • op weg van en naar school (indien dit – binnen het normale tijdsbestek – de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is).


De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële schade (uitgez. brillen). Wij raden daarom de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.Procedure:

 • Bij eventuele tussenkomst van een dokter of ziekenhuis wordt er door de school steeds een “ongevalsaangifte” voor de verzekeringsmaatschappij opgemaakt. Dit document gaat mee naar huis, zodat de behandelende geneesheer het medisch gedeelte kan invullen.

 • Bezorg het formulier terug op school zodat wij dit kunnen doorsturen naar de verzekeraar.

 • Bewaar een bewijs van alle gemaakte kosten (dokter, apotheek,...), zodat je deze kan doorgeven aan de verzekering.Welzijnsbeleid

Preventie

 • Wij werken samen met een preventieadviseur van Rhizo.

 • We zijn een hart-veilige school. We volgen hiervoor regelmatig nascholingen o.l.v. het Rode Kruis. Hierdoor kunnen een heel aantal teamleden werken met A.E.D.-toestel dat bevestigd is aan OC De Spoele.

 • Wij nemen maatregelen ter preventie van COVID19.

 • Door het dragen van een badmuts bij het zwemmen voorkomen we luizenbesmetting bij jouw kind.


Verwachtingen naar de ouders:

 • COVID19: Vermijd onnodig binnenkomen in de gebouwen. Maak een afspraak indien je iemand wenst te spreken. Draag altijd een mondmasker bij het betreden van de school en ontsmet jouw handen. Houd bij het afhalen van jouw kind rekening met het éénrichtingsverkeer. Laat jouw kind thuis bij vermoeden van ziekte of een besmetting bij huisgenoten, of jouw kind zelf.

 • Maak het afscheid kort. We vragen om niet op de speelplaats of in de gangen te blijven, dit in het voordeel van jouw kind. We maken wel een uitzondering voor nieuwkomertjes op de eerste schooldag.

 • Voor de veiligheid van onze kinderen: sluit steeds de grendel van de poort.

 • Laat de doorgang voor de schoolpoort en de trap vrij zodat andere ouders en kinderen veilig binnen kunnen gaan.

 • Is jouw kind iets vergeten en kom je het naar school brengen, gelieve dit af te geven in het secretariaat i.p.v. in de klas. Vooral voor de jongste kinderen is het moeilijk om terug afscheid te moeten nemen van de ouders.

 • Wij willen ook het goede gevoel van alle kinderen bewaken en vragen daarom geen uitnodigingen voor feestjes uit te delen op school.


Verwachtingen naar de kinderen: opvolgen van heersende afspraken op school en klasniveau.Verkeersveiligheid

 • Het dragen van een fluohesje is ELKE DAG VERPLICHT – ook bij uitstappen en sportdagen. Wanneer een kind zijn hesje niet aanheeft op school, haalt hij/zij een vervangjasje in het secretariaat. Dat hesje moet de dag erna teruggebracht worden naar het secretariaat.

 • We promoten het dragen van een fietshelm.

 • De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen aan de start van het schooljaar een sessie rond de dode hoek.

 • Tijdens de lessen leren de leerlingen zich veilig in het verkeer te begeven, dit bijzonder in de schoolomgeving.

 • Wij werken samen met PZ Mira en de wijkagent.

Verwachtingen naar de ouders:

 • Als je jouw kinderen op school komt ophalen, laat ze dan niet alleen de schoolpoort buiten lopen, neem ze bij de hand tot bij jouw auto. Let er bij het verlaten van de parking op dat er zich geen kinderen voor of achter jouw wagen bevinden: kleuters kan je van achter het stuur bijna niet zien.

 • Kinderen die niet afgehaald werden als de rijen vertrokken zijn, blijven even spelen en sluiten daarna aan bij de opvang.

 • Gelieve de grendel van de groene poort in De Parel steeds dicht te schuiven.

 • Respecteer de voetgangers door niet te parkeren op de hoek van de Zwevegemstraat en Heestertstraat.

Verwachtingen naar de kinderen:

 • NAAR SCHOOL:

- Wie dicht bij de school woont, komt liefst te voet.

- Gaat je kind naar school met de fiets?

Oefen vooraf hun rijvaardigheid langs de schoolroute en controleer af en toe.

Zolang de kinderen niet in de 2de graad zitten, vinden wij het onverantwoord zonder begeleiding met de fiets naar school te komen.

 • NAAR HUIS:

> Rijen: Niemand gaat vanaf de school zonder begeleiding naar huis. Leerkrachten begeleiden de rijen tot aan de oversteekplaats. De verantwoordelijkheid van de leerkracht houdt op na het ontbinden van de rij. De kinderen blijven verzekerd tot thuis indien ze de veiligste weg volgen. Honden zijn niet toegelaten, dit is nl. geen verantwoordelijkheid voor de begeleidende leraar.

 • Rij Heestertstraat ontbindt aan het zebrapad van de Blauwvoetstraat. Fietsers die het fietspad in de Zwevegemstraat moeten nemen, gaan via de Pontwijk en de Herrekotstraat naar de Zwevegemstraat. Fietsers naar de Pontwijk: allen via de Heestertstraat.

 • Rij Scheldestraat ontbindt de eerste keer aan het OC, daarna over de inrit parking OC.

 • Rij Zolderstaat (ontbindt voorbij het kruispunt)

> Fietsen, steps, skateboard,…: Fietsers gaan eerst mee met de rij. Ze houden hun fiets bij de hand en stappen mee achter de voetgangers. Pas na het ontbinden van de rij stappen ze op hun fiets.


Gezondheidsbeleid

We promoten het drinken van kraantjeswater.

 • De kinderen brengen een herbruikbare fles mee gevuld met (kraantjes)water. Andere dranken / toegevoegde smaken worden niet toegestaan, tenzij wegens gezondheidsredenen. (Vooraf in overleg met de leraar anders afgesproken.)

 • De kinderen kunnen hun fles steeds bijvullen op school.

Gezonde voeding

 • Op woensdag brengen alle kinderen enkel fruit/groentjes mee als tussendoortje.

 • Ook op andere dagen bevelen we sterk een gezond tussendoortje aan.

 • Verjaardag: Jarigen delen geen traktaten uit, maar worden die dag in de kijker gezet.

 • Maaltijden: De traiteur biedt gevarieerde en gezonde maaltijden aan.

Luizenbeleid

 • Controleer je kinderen thuis regelmatig en behandel indien nodig.

 • We houden ook regelmatig controle op school; wie luizen/neten heeft krijgt een brief mee om te behandelen; na 3 keer wordt de hulp van het CLB ingeschakeld. Melden ouders luizen bij hun kind, dan verwittigen we andere ouders om hun kind te controleren en indien nodig te behandelen. Zie 'luizenbeleid'. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid!

Slaapklas op maandag – dinsdag - donderdag

 • Omdat sommige peutertjes nog geen volle dag in de klas aankunnen, geven wij hen de mogelijkheid om van 13:00 tot 14:00 te slapen. Dit geeft hen de kans om na hun dutje terug bij de groep aan te sluiten.

 • Geef jouw peuter gerust een knuffel mee en indien nodig zijn/haar fopspeen.

 • Dit gaat door in de opvang en gebeurt onder toezicht van Stefanie Buysens.

 • Wij bieden dit gratis aan.

 • Ondervinden wij dat de kinderen van de eerste kleuterklas ook nood hebben aan een dutje, dan zullen wij dit samen met jou bespreken. Ondervind je dit thuis, neem dan contact op met de klasleerkracht.

Medicatie + ziekte kind

Rookverbod

 • Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken zowel in gesloten ruimten van de school als in open lucht op schoolterreinen. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

 • Er is ook rookverbod tijdens de extra-muros activiteiten.

 • Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

 • Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Gezondheidsbeleid luizen (korte versie)
Gezondheidsbeleid luizen (lange versie)
Folder OZK.pdf