Leerlingen-begeleiding

Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.

Dit doen wij door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief in te zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijkekansenbeleid besteedt elke leraar bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke onderwijsbehoeften.

Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit hun perspectief hieraan mee.


1. Bij ‘leren en studeren’ zorgen wij voor:

 • een positief school- en klasklimaat en een krachtige leeromgeving.

 • flexibele werk- en groeperingsvormen om kinderen met zorgvragen te kunnen helpen.

 • observaties, evaluaties en feedback.

 • regelmatig overleg met alle betrokkenen.

 • het inschakelen van zorgleraar indien nodig; de klastitularis blijft de spilfiguur.

 • de organisatie van hoeken en/of contractwerk.

 • een efficiënt gebruik van de agenda.

 • het leren plannen van lessen en taken.

 • de organisatie van binnenklasdifferentiatie.


2. Bij ‘loopbaanbegeleiding’ zorgen wij voor:

 • het activeren van talenten.

 • goed voorbereide overstappen (van kleuter- naar lagere school, van lagere school naar secundair onderwijs,…).


3. Bij ‘psychisch en sociaal functioneren’ vinden wij:

 • het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen en dat er naar hen geluisterd wordt.

 • dat respect, verantwoordelijkheid en verbondenheid de rode draad moeten zijn in het omgaan met elkaar.

 • dat veiligheid belangrijk is.


4. Bij ‘preventieve gezondheidszorg’:

 • hechten wij belang aan de gezondheid van de kinderen.

 • werken wij samen met het CLB voor medische consulten en bij problematische afwezigheden.
Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van jouw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleidende zorg.


Bij nieuwe leerlingen:

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.

We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.


Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.


We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.


We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.