Herstel-beleid


Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen de kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.


Begeleidende maatregelen


Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • een gesprek met ....

 • een time-out:

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leraar naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;

 • een begeleidingsplan:

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.


Herstellende maatregelen


Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.


Een herstellende maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

 • een bemiddelingsgesprek,

 • no blame-methode bij een pestproblematiek. Aangezien pesten een groepsprobleem is, betekent dit dat een individu zelden tot nooit het probleem kan oplossen, want een individu kan niet winnen van een groep. De groep moet in actie komen. De essentiële elementen in deze methode zijn:

-Niemand wordt gestraft.

-Aanmoedigen van empathie.

-Gedeelde verantwoordelijkheid.

-Probleemoplossend.

Dit gebeurt onder leiding van zorgcoördinator en klasleraar. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 • een herstelgericht groepsgesprek (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van de zorgcoördinator als vertrouwensfiguur en onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij/zij brengt je dan per brief op de hoogte.


Ordemaatregelen


Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.


Een ordemaatregel kan zijn:

 • een verwittiging in de agenda;

 • een strafwerk;

 • een specifieke opdracht;

 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.


Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.


Tuchtmaatregelen


Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.